• Trovantii de la costesti
Legislatie / 
Legislatie

Nr.

Acte normative

LEGISLAȚIE PROTECTIA MEDIULUI

1

CodulSilvic din 2008

2

Hotărârea nr. 1037 din 2010 privinddeşeurile de echipamenteelectriceşielectronice

3

Hotărârea nr. 1132 din 2008 privindregimulbateriilorşiacumulatorilorşi al deşeurilor de bateriişiacumulatori

4

Legea 211 din 2011 privindregimuldeşeurilor

5

Legeaapelor nr. 107 din 1996

6

Legeaminelor nr. 85 din 2003

7

Legeamuntelui nr. 347r1 din 2004

8

Legea nr. 24 din 2007 privindreglementareaşiadministrareaspatiilorverzi din intravilanullocalitatilor

9

Legea nr. 101 din 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor

10

Legea nr. 104 din 2011 privindcalitatea aerului înconjurător

11

Legea nr. 171 din 2010 privindstabilireaşisancţionareacontraventiilorsilvice

12

Legea nr. 220 din 2008 pentrustabilireasistemului de promovare a produceriienergiei din surseregenerabile de energie

13

Legea nr. 289 din 2002 privind perdelele forestiere de protecţie

14

Legea nr. 458 din 2002 privind calitatea apei potabile

15

Legea petrolului nr. 238 din 2004

16

Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente

17

OUG  nr. 195 din 2005 privind protecţia mediului

18

OUG nr. 68 din 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

LEGISLAȚIE TURISM

1

Regulilespecifice de igienăpentrualimente de origineanimala din 18.08.2005

2

Regulamentul nr. 1051 din 2011 de punereînaplicare a Regulamentului UE nr. 692 din 2011 al Parlamentului EU si al Consiliului privind statisticile europene ref la turism

3

Regulamentul nr. 692 din 2011 privindstatisticileeuropenereferitoare la turism

4

Reglementarea tehnică  - Ghidulcriteriilor de performanţă privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri

5

Programulmultianual de marketing sipromovareturistica din 11.01.2012

6

Programul multianual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice din 11.01.2012

7

Procedura de autorizare sanitară a funcţionării comerciantilor din 13.06.2002

8

Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor dpdv sanitar-veterinar din 13.06.2002

9

Procedura de autorizare a funcţionării comercianţilor dpdv al prevenirii şi stingerii incendiilor din 13.06.2002

10

Procedura de autorizare a activităţilor cu i mpact asupramediuluiinconjurator din 13.06.2002

11

Ordonanţa nr. 42 din 2004 privindorganizareaactivităţiisanitar-veterinaresiptsigurantaalimentelor

12

Ordonanţa nr. 5 din 2008 privindmodificareaşicompletareaLegii nr. 349 din 2002 pentruprevenireaşicombatereaefectelorconsumuluiproduselor din tutun

13

Ordonanţa de urgenţă nr. 49 din 2009 privindlibertatea de stabilire a prestatorilor de serviciişilibertatea de a furnizaserviciiînRomânia

14

Ordonanta nr. 107 din 1999 privindactivitatea de comercializare a pachetelor de serviciituristice

15

Ordonanta nr. 63 din 1997 privindstabilireaunorfacilităţipentrudezvoltareaturismului rural

16

Ordonanta de urgenta nr. 152 din 2002 privindorganizareasifunctionareasocietatilorcomerciale de turismbalnearsi de recuperare

17

Ordinul nr. 665 din 2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentrudomeniul major de interventie 5.3

18

Ordinul nr. 516 din 2005 pentruaprobareacontractului-cadru de comercializare a pachetelor de serviciituristice

19

Ordinul nr. 235 din 2001 privindasigurareaturiştilorîncazulinsolvabilităţiisaufalimentuluiagenţiei de turism

20

Ordinul nr. 203 din 2002 privindpreschimbareacertificatelor de clasificaresisau a licentelor de turism

21

Ordinul nr. 134 din 2010 pentruaprobareaNormelorprivindfabricareatransportuldepozitareacomercializareaşicontroluloficial al temperaturiialimentelorcongelate rapid

22

Ordinul nr. 121 din 2007 privindanumiţicontaminanţi din alimentele de origineanimalăsinonanimală

23

Ordinul nr. 5 din 2010 privindinformareaconsumatorilorînlegătură cu produseleşiserviciilesupusecontroluluisanitar-veterinar

24

Normemetodologiceptatribuireacontractelor de prestariserviciiprivindorganizarea in strainatate de catre ANT a evenimentelor de promovaresidezvoltare a destinatiilor

25

Norma metodologicaprivindconditiilesicriteriilepentruselectionarea, scolarizarea, atestareasiutilizareaghizilor de turism din 01.04.2004

26

Legea nr. 650 din 2002 pentruaprobareaOrdonanţeiGuvernului nr. 99 din 2000 privindcomercializareaproduselorşiserviciilor de piaţă

27

Legea nr. 319 din 2006 a securităţiişisănătăţiiînmuncă

28

Legea nr. 307 din 2006 privindapărareaîmpotrivaincendiilor

29

Legea nr. 296 din 2004 privindCodulconsumului

30

Legea nr. 211 din 2011 privindregimuldeşeurilor

31

Legea nr. 61 din 1991 pentrusancţionareafaptelor de. incalcare a unornorme de convietuiresociale, a oridiniisilinistiipublice

32

Legea nr. 1 din 2008 pentrumodificareaşicompletareaOrdonanţeiGuvernului nr. 42 din 2004 privindorganizareaactivităţiisanitar-veterinareşipentrusiguranţaalimentelor

33

Hotărârea nr. 1267 din 2010 privindeliberareacertificatelor de clasificare, a licenţelorşibrevetelor de turism

34

Hotărârea nr. 1048 din 2006 privindcerinţeleminimeechipamente

35

Hotărârea nr. 954 din 2005 privindaprobareaRegulilorspecifice de igienapentrualimente de origineanimale

36

Hotărârea nr. 924 din 2005 privindaprobarearegulilorgeneraleptigienaproduseloralimentare

37

Hotărârea nr. 879 din 2005 pentruaprobareaNormelorprivindmaterialeleşi

obiectele care vin în contact cu alimentele

38

Hotărârea nr. 843 din 1999 privindîncadrareapetipuri a unităţilor de alimentaţiepublicăneincluseînstructurile de primireturistice

39

Hotărârea nr. 493 din 2006 expunerezgomot

40

Hotărârea nr. 321 din 2005 privindevaluareaşigestionareazgomotuluiambiant

41

Hotararea nr. 305 din 2001 privindatestareaşiutilizareaghizilor de turism

42

HG nr. 355 din 2007 privindsupraveghereasănătăţiilucrătorilor

43

HG 1132 din 2008 privindregimulbateriilorşiacumulatorilorşi al deşeurilor de bateriişiacumulatori

44

HG 1037 din 2010 privinddeşeurile de echipelectricesielectronice

45

HG 856 din 2002 evidenţagestiuniideseurilor

46

HG 621 din 2005 privindgestionareaambalajelor

47

Dispoziţiilegeneraleprivindapărareaîmpotrivaincendiilor la construcţiişiinstalaţiileaferente din 27.07.2010

48

DirectivaConsiliului UE privindculegereadatelorstatisticeîndomeniul

turismului

49

Decizia nr. 664 din 1986 de stabilire a uneiproceduri de consultaresicooperare in domeniulturismului

50

Decizia nr. 35 din 1998 privindculegerea de informaţiistatisticeîndomeniulturismului

51

Conventiaasuprafacilităţilorvamaleînfavoareaturismuluiincheiata la New York la 4 iunie 1954